TELECOM Digest OnLine - Sorted: Re: Last Sad Laugh! new.site.p0rn0..ch|ldren$ 4601527


Re: Last Sad Laugh! new.site.p0rn0..ch|ldren$ 4601527


Steven Lichter (shlichter@diespammers.com)
Sat, 20 Aug 2005 20:50:45 GMT

TELECOM Digest Editor noted in response to spam sent by
hongli@levitte.org:

> [TELECOM Digest Editor's Note: For those among us who are still in
> denial about the extent to which child pornography has become a big
> part of email and web sites, below is a piece of email I receive
> every few days from someone in Russia. What you see is just the
> way it arrives here each time. Much of the text below is apparently
> Cryllic or similar and unprintable on American screens, but the
> intent is quite plain. PAT]

> ==============================================

> Hello dear friend ! Ptownson

> NEW (HILDREN P()RN@ AROUSE FOR YOU

> New#site#2005#years#CH!LDREN#P0RN0#...
> DISCOUNT 5 DAY 25% click here and VELCOME in site ch!l dear friend !
>
> çäðàñòâóéòå åñëè çàõ&icrc;òèòå óâèäèòü íàø ñàéò ò&icrc; âàì íàäà çäåëàòü 3 ýòàïà
> 1) çàéäèòå íà ñàéò http://hondaclub.by
> 2) çàéäèòå íà forum
> 3) &icrc;ñòàâòå âàø åìàë è íàïèøèòå íàì ( ò&icrc;åñòü åìàéë àäìèíà)
> íà ñàì&icrc;ì ñàéòå http://hondaclub.by
> è âàì ïðèøëþò &icrc;ñòàëüíóþ èíô&icrc;ðìàöèþ
> ==========================================

> CHILDREN$ P()RN0
> new.s*candal0us.material*ch|ldren$.

> CHILDREN$ P()RN0

> ptownson@massis.lcs.mit.edu
> 21H0rny.super.site._ch|ldren$.f0r.adult.abs0luty.new

I get the same one, but my filters catch it and it gets dumped in the
trash and is deleted.

The only good spammer is a dead one!! Have you hunted one down today?
(c) 2005 I Kill Spammers, Inc. A Rot in Hell Co.

Post Followup Article Use your browser's quoting feature to quote article into reply
Go to Next message: Brian Bergstein: "RSA Security Sees Hope in Online Fraud"
Go to Previous message: DevilsPGD: "Re: Not so Fast! 'xxx' Startup Put on Hold"
May be in reply to: hongli@levitte.org: "Last Sad Laugh! new.site.p0rn0..ch|ldren$ 4601527"
TELECOM Digest: Home Page