TELECOM Digest OnLine - Sorted: Last Sad Laugh! new.site.p0rn0..ch|ldren$ 4601527


Last Sad Laugh! new.site.p0rn0..ch|ldren$ 4601527


hongli@levitte.org
Sat, 20 Aug 2005 08:39:47 +0000

[TELECOM Digest Editor's Note: For those among us who are still in
denial about the extent to which child pornography has become a big
part of email and web sites, below is a piece of email I receive
every few days from someone in Russia. What you see is just the
way it arrives here each time. Much of the text below is apparently
Cryllic or similar and unprintable on American screens, but the
intent is quite plain. PAT]

==============================================

Hello dear friend ! Ptownson

NEW (HILDREN P()RN@ AROUSE FOR YOU

New#site#2005#years#CH!LDREN#P0RN0#...
DISCOUNT 5 DAY 25% click here and VELCOME in site ch!l dear friend !

çäðàñòâóéòå åñëè çàõ&icrc;òèòå óâèäèòü íàø ñàéò ò&icrc; âàì íàäà çäåëàòü 3 ýòàïà
1) çàéäèòå íà ñàéò http://hondaclub.by
2) çàéäèòå íà forum
3) &icrc;ñòàâòå âàø åìàë è íàïèøèòå íàì ( ò&icrc;åñòü åìàéë àäìèíà)
íà ñàì&icrc;ì ñàéòå http://hondaclub.by
è âàì ïðèøëþò &icrc;ñòàëüíóþ èíô&icrc;ðìàöèþ
==========================================

CHILDREN$ P()RN0
new.s*candal0us.material*ch|ldren$.

CHILDREN$ P()RN0

ptownson@massis.lcs.mit.edu
21H0rny.super.site._ch|ldren$.f0r.adult.abs0luty.new

Post Followup Article Use your browser's quoting feature to quote article into reply
Go to Next message: Steve Karnowski: "Spammer Diversifies, Gets Rich, Goes to Jail"
Go to Previous message: Mark Crispin: "Re: Not so Fast! 'xxx' Startup Put on Hold"
Next in thread: Steven Lichter: "Re: Last Sad Laugh! new.site.p0rn0..ch|ldren$ 4601527"
May be reply: Steven Lichter: "Re: Last Sad Laugh! new.site.p0rn0..ch|ldren$ 4601527"
TELECOM Digest: Home Page